Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Elektroniczna platforma usług administracji publicznej


 
EPUPAP
         
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach zapewnia możliwość przesyłania pism i podań w postaci elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej zainstalowanej na platformie ePUAP.
 
       

Co to jest elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej?
                                                                                              
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem, które ma udostępnić obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym usługi administracji publicznej przez Internet. Strona  www.epuap.gov.pl daje możliwośc załatwienia spraw urzędowych z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie.


Co to jest Elektroniczna Skrzynka Podawcza ?  
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest jedynym środkiem komunikacji elektronicznej interesanta z Urzędem. Służy przekazywaniu informacji
w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.
 

Przyjmowanie wniosków za pośrednictwem ePUAP
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach przyjmuje wnioski złożone za pośrednictwem formularzy opublikowanych na platformie ePUAP. Złożenie podpisu elektronicznego na formularzu sprawi, że bedzie on traktowany jako podstawa do wszczęcia postępowania administracyjnego.


     Wnioski na platformie ePUAP:      

      •    Elektroniczna Skrzynka Podawcza -skargi, wnioski, zapytania do urzędu

      •    Udostępnianie informacji publicznej na wniosek


Jak założyć konto na ePUAP?
W celu skorzystania z usług elektronicznych świadczonych poprzez ePUAP konieczne jest założenie indywidualnego konta użytkownika na platformie ePUAP. W tym celu należy przejść na platformę ePUAP, zapoznać się z pomocą dotyczącą zakładania konta ozraz zatwierdzić regulamin dostępny w trakcie procesu instalacji.
Pomoc dotycząca zakładania konta
Załóż konto

fwef
Podpisywanie dokumentów
Wszystkie dokumenty elektroniczne wysyłane na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą muszą zostać podpisane jednym z dwóch typów podpisu:

   •    płatnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który można nabyć u jednego z dostawców usług certyfikacyjnych (Unizeto CERTUM Certification
        Authority, Sigillum - Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej, Krajowa Izba Rozliczeniowa - Ośrodek Zarządzania Kluczami, MobiCert, Enigma S.O.I.)
   
•    darmowym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym


Co to jest profil zaufany?
Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Więcej informacji na temat profilu zaufanego ePUAP 

sd
Jak uzyskac profil zaufany
Profil Zaufany uzyskuje się poprzez utworzenie konta
, a następnie złożenie odpowiedniego wniosku na ePUAP. Nie jest przy tym wymagane składanie żadnych podpisów elektronicznych. Następnie, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do jednego z Punktów Potwierdzających.Uzyskanie Profilu Zaufanego możliwe jest również po przez samozaufanie, jest to funkcja pozwalająca na podpisanie Profilu Zaufanego własnym bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

Wykaz punktów rejestracyjnych na terenie Miasta Tychy
Na terenie Miasta Tychy, obywatele mogą potwierdzić Profil Zaufany w wyznaczonych punktach: 

  • Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49
  • Urząd Skarbowy w Tychach, al. Niepodległości 60
  • ZUS Tychy, ul. gen Ch. de Gaulle'a 16


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu

  • Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie ePUAP;
  • Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:00-15:00) na następujących nośnikach danych:

a.       Dyskietka 1,44 MB

b.      Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

c.       Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dotyczące rozmiaru dokumentu elektronicznego
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym. Akceptowane formaty załączników to DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF a dopuszczalny format kompresji – ZIP. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza nie może przekroczyć 3,5 MB. Cały dokument po zakodowaniu może mieć rozmiar maksymalnie 5MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane przez system i nie zostaną rozpatrzone.

Informacja o złożeniu formularza w ePUAP zostanie automatycznie przekazana do Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostów w Tychach drogą elektroniczną.

KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2023